فیروز امانی

دانشیار گروه علوم پایه

اطلاعات تماس پست الکترونیک: firouz.amani@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل