فیروز امانی

دانشیار گروه علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی

دکتریph.D

رتبه

دانشیار